วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

 
เอกสารประกอบการขออนุญาต
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อ 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง)
- ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)
- แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร
นิติบุคคล
- ถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงชื่อ และประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)
- ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจพร้อมลงชื่อ 1 ใบ
- ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญ
- แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร
หมายเหต ุ
- กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)
- ใบคำขออนุญาตไม่ต้องลงชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ลงชื่อแทน)
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร